کودکان از سن هفت تا نه سالگی در مدرسه زبان پذیرفته شده وبر اساس دو ویژگی در کلاس های درسی سازماندهی می شوند:

کلاس هایی با حداکثر  سیزده دانش آموز:از آن جا که هر جلسه درسی دو ساعت آموزشی است وبرای هر کودک فقط شش دقیقه زمان در نظر گرفته شده است،بنابراین تعداد کودکان هر کلاس بیش از سیزده نفر نمی تواند باشد.

کلاس هایی با کودکان هم سن

در هر سطح آموزشی وبراساس آن در هر کلاس کودکان ازسن یکسان برخوردارند تا درک مفاهیم ارائه شده به آسانی صورت پذیرد.با توجه به این دو ویژگی مهم،ما به جای آموزشگاه زبان ،خود را مدرسه زبان معرفی می کنیم.

کودکان در سنین پانزده تا هفده سالگی با گذراندن شش دوره آموزشی؛

Beginners,Elementary,Prelntermediate Intermediate,Upper Iintermediate,Advance

از مدرسه زبان امیر فارغ التحصیل می شوند.دانش آموزان پس از اتمام دوره های Advance ,Upper Intermediate به ترتیب در امتحانات جامع دانشگاهCambridge که توسط نماینده این دانشگاه درتهران برگزار می گردد شرکت کرده ومدرک PET,FCE,CAE را از این دانشگاه کسب می کنند.

Copyright © 2016 Amir English School
All rights reserved

Developed & Designed by Hossein Bohlouli