برای یادگیری مفهومی، کودک ابتدا اصول ترسیمی را فرا گرفته سپس اصل آوا شناسی که یکی از ارکان مهم آموزش زبان است را می آموزد، آن گاه با ترکیب میان اصول ترسیمی و آوا شناسی مرحله اصلی و اساسی خواندن آغاز می شود. در این مرحله طرحواره های ذ هنی کودک از طریق فعالیت های کلاسی با رهنمود های معلم، منجر به نوعی یادگیری می گردد وبا تکرار و تمرین یادگیری معنی دار شکل می پذیرد. این نوع یادگیری توسط کودک با توجه به شناخت قبلی، در ذهن او سازمان بندی شده و از طریق آموزش های کلاسی به یادگیری گسترده ویادگیری عمیق مبدل می گردد.در راستای رسیدن به اهداف فوق مسئولان مدرسه زبان امیر کودک را به عنوان یک سیستم باز اجتماعی در نظر گرفته وبا توجه به اصول سیستمی برای تداوم یادگیری در زمان های متناوب مواد آموزشی جدید را به مدرسه تزریق می نمایند که از آن جمله تغییر کتاب های درسی،مواد آموزشی وراهکار های علمی دیگر است.چنین فرایندی با آموزش زبان در اکثر کشورهای پیشرفته جهان تطابق دارد.

Copyright © 2016 Amir English School
All rights reserved

Developed & Designed by Hossein Bohlouli