معرفی کتاب Beginners
این سری ازکتاب های آموزشی ما شاید برنده ترین برگ در آموزش زبان به صورت بومی بوده وبدون اغراق می توان گفت طی 30 سال گذشته تجربیات دقیق وبا ارزشی به کار گرفته شده تا بتوان کتاب هایی تهیه کرد که نه تنها کاربرد آموزشی زبان به عنوان زبان دوم را داشته باشد بلکه با توجه به مبحث علمی توالی در سیستمهای آموزشی، مبنای اساسی برای کتاب هایی باشد که در دوره بعد مورد استفاده قرار می گیرند. از آنجا که کتابهای Beginners بر مبنای طراحی آموزشی شکل گرفته واصول دقیق طراحی در آن ها بکار گرفته شده است، مملو ازواژها ، مفاهیم ومطالبی است که به صورت روزمره از آن ها استفاده می کنیم لذا نقش به سزایی در چالش برانگیزی ،سرعت و صحت آموزش دارد.

Copyright © 2016 Amir English School
All rights reserved

Developed & Designed by Hossein Bohlouli