معرفی کتاب English smart
این کتاب ها دربردارنده محتوایی آموزنده با موضوعات متنوع علمی ، داستانی واطلاعات عمومی است ومی توانند مسائل گوناگون دانش آموزان را پوشش دهند و به نحوی طراحی وتنظیم شده اند که درکنارخواندن مطالب ،مهارت های کلیدی زبان در حیطه خواندن ،گرامردر قالب جداول ، تمرینات درک مطلب وانواع تمرین های لذت بخش دیگر بیاموزند.

Copyright © 2016 Amir English School
All rights reserved

Developed & Designed by Hossein Bohlouli