معرفی کتاب Writing
فعالیت های موجود در این سری برای فراهم نمودن مهارت نوشتن یادگیرندگان به نحوی طراحی شده تا بتواند در کنار پرورش خلاقیت آن ها، توان واعتماد به نفس نوشتن در ساختارهای استاندارد جهانی را نیز برایشان میسر سازد.
این فعالیت ها با تمرکز برمفاهیم پایه زیر مورد توجه قرار گرفته است:ایده اساسی ،توالی،علت ومعلول، تحلیلی، مقایسه ،نظریه و...

Copyright © 2016 Amir English School
All rights reserved

Developed & Designed by Hossein Bohlouli