Flash Card
کارت های آموزشی از جمله مواد آموزشی موثری هستند که اگر به خوبی طراحی وبه کار گرفته شوند فرایند یادگیری را اثر بخش تر می کنند.به همین منظور تعداد 3 سری فلاش کارت در مدرسه زبان امیر طراحی وتولید گردید.این کارت ها دارای ویژگی های زیر می باشند:
1-کارت ها هدفمند بوده وبراساس محتوای کتاب ها طراحی وتولید شده اند.
2- دارای برچسب های حروف می باشند ودانش آموز نام هرکلمه را با استفاده از برچسب های حروف می باشند ودانش آموزنام هرکلمه را بااستفاده از برچسب ها مشخص می کند که این خود باعث فعال شدن ذهن فراگیر می گردد.

Copyright © 2016 Amir English School
All rights reserved

Developed & Designed by Hossein Bohlouli