مدارسی که در سال تحصیلی جاری،آموزش زبان انگلیسی آن ها توسط مدرسه زبان امیر انجام می پذیرد:


دبیرستان دوره اول فرهیخته  (ناحیه 04)
پنج روز در هفته و هفته ای 6 ساعت آموزش زبان
  
دبستان ژرف اندیش  (ناحیه 04)
پنج روز در هفته و هفته ای 10 ساعت آموزش زبان
  
دبستان ماه و مهتاب  (ناحیه 04)
سه روز در هفته و هفته ای 6 ساعت آموزش زبان
  
دبستان مهر آسا  (ناحیه 03)
پنج روز در هفته و هفته ای 5 ساعت آموزش زبان
  

Copyright © 2016 Amir English School
All rights reserved

Developed & Designed by Hossein Bohlouli