مدرسه عاطفی ژرف اندیش

حدود 35 سال است که آموزش زبان انگلیسی را به عهده داریم وامروز به جرات می توان ادعا کرد که در این آموزش بسیار موفق بوده و قصد داریم که مدرسه مان را به صورت یک مدرسه دوزبانه اداره کنیم،در این راستا زبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم آموزش خواهیم داد وبسیاری از عزیزانی که این اطلاعیه را می خوانند به خوبی می دانند که در آموزش زبان ما حرفی برای گفتن داریم که عبارتند از:
الف- برای مدت 5/1سال یعنی از کلاس اول تا نیمه سال دوم فرزندانمان با کتاب هایی که خودمان تالیف کرده و با اصول علمی ،آموزشی طراحی گردیده کار خواهیم کرد.
ب- بعد از این دوران کتاب هایی را آموزش خواهند دید که در حال حاضر در مدارس ابتدایی کشور های انگلیسی زبان مورد استفاده قرار می گیرد .
ج- در کلاس سوم ابتدایی فرزندانمان با مفاهیم ابتدایی علوم وریاضیات به زبان انگلیسی به صورت غیر مستقیم آشنا خواهند شد.
د- در کلاس چهارم علاوه بر کتاب های درسی آموزش زبان اشاره شده ،کتاب علوم و ریاضی انگلیسی نیز به صورت مستقیم آموزش داده خواهد شد.
ه- آموزش زبان در هر هفته 8- 10 ساعت انجام خواهد گرفت.
دنیای اطراف کودک سازنده طرز تفکر وبه وجود آورنده نقش رفتاری او است. کودک شما که در یک آپارتمان زندگی می کند با کودکی که درپهنه دشت یک روستا به جست وخیز می پردازد از نظر رفتاری با هم متفاوت هستند.
انسان امروزین برای یادگیری می تواند از واقعیاتی که در اطرافش وجود دارد به بهترین نحو استفاده کند،آنچه در این مقوله باید بدانیم این است که حداقل کودک را از دو دیدگاه مورد دقت قراردهیم ،یکی کودکی که متکی به زمینه یعنی برنامه ریزی،کتاب هدف،مادر،پدر،معلم ،شرایط و... می باشد که این کودک اعمالی را که مستلزم خلاقیت آینده باشداز خود نشان نمی دهد.
گروه دوم کودکی که مستقل از زمینه عمل می کند یعنی راه از پیش تعیین شده محض را طی نمی کند،این کودک دارای زمینه های خلاقیت وبروز آن در فرایند زندگی است .البته نمی توان هیچ کدام از گروه های فوق را به گروه دیگر ارجحیت داد ولی باید اجازه داد کودک به صورتی مستقل از زمینه به کنکاش در دنیای اطراف خود بپردازد، نوعی خودآگاهی پیدا کند تا در سایه این خود آگاهی ، خود مدیریتی وارتباط با دیگران را نیز دریابد.
آموزش پیش دبستانی در مدرسه عاطفی ژرف اندیش محلی برای آماده سازی کودک برای زندگی نیست بلکه این مدرسه خود زندگی است. کودک در این مدرسه می آموزد که چگونه از طریق بکارگیری توانایی های خود دنیای اطراف خود را تجربه کند.فرهنگ ملی ومذهبی خود را حفظ کند وخود مسئولیت رشد خود را به عهده بگیرد.
ما در این مدرسه سعی بر آن داریم که از حداکثر نیروی علمی وتجربی که طی سال ها ممارست وکنکاش به دست آمده را بکار بگیریم تا فرزندمان خویشتن خویش را بشناسد ودر راستای زمینه خود آگاهی ،حل مشکلات شخصی ، تفکر انتزاعی و... قدم های مثبتی را بردارد.


تعریف مدرسه عاطفی
فعالیت های پیش دبستانی مدرسه عاطفی ژرف اندیش
نظارت ومدیریت علمی

Copyright © 2016 Amir English School
All rights reserved

Developed & Designed by Hossein Bohlouli